Clique e veja detalhes dos cds

Daihi Shin Darani

Buda

Namu kara tan no,
tora ya ya, namu ori ya,
boryo ki chi shihu ra ya,
fuji sato bo ya, moko sato bo ya,
mo ko kya runi kya ya,
* en, sa hara ha ei shu tan no ton sha,
namu shiki ri toi mo,
ori ya, boryo ki chi,
shihu ra ri to bo, na mu no ra,
kin ji, ki ri,
mo ko ho do,
sha mi sa bo,
o to jo shu ben,
o shu in,
sa bo sa to,
no mo bo gya,
mo ha te cho,
to ji to,
en, o bo ryo ki,
ru gya chi, kya ra chi,
i kiri mo ko,
 fuji sa to,
sa bo sa bo,
mo ra mo ra,
mo ki mo ki,
ri to in ku ryo ku ryo,
ke mo to ryo to ryo
ho ja ya chi, mo ko ho ja ya chi,
to ra to ra,
chiri ni, shihu ra ya,
sha ro sha ro mo mo ha mo ra,
ho chi ri, i ki i ki,
shi no shi no,
ora san fura sha ri,
ha za ha zan,
fura sha ya,
ku ryo, ku ryo,mo ra ku ryo ku ryo,
ki ri sha ro,
shi ri shi ri, su ryo su ryo,
fuji ya, fuji ya,
fudo ya, fudo ya,
mi chiri ya,
*nora kin ji,
chiri shuni no,
hoya mono,
somo ko, shido ya,
somo ko, moko shido ya,
somo ko, shido yu ki, shihu raya,
somo ko *nora kin ji,
somo ko, mo ra no ra,
somo ko, shira su omo gya ya,
somo ko, sobo moko shido ya,
somo ko, shaki ra oshi do ya,
somo ko, hodo mogya shido ya,
somo ko, nora kin ji ha gyara ya,
somo ko, mo hori shin gyara ya,
somo ko, namu kara tan no tora ya ya,
*namu ori ya, boryo ki chi, shihu ra ya,
somo ko, * shite do modo ra,
hodo ya somo ko.

JI HO SAN    SHI  I SHI FU
SHI SON BU SA    MO KO SA
MO KO HO JA    HO RO MI

> Textos

> Diálogos Zen

> Áudio

> Links
Home | CDs | Canções | Letras e Cifras | Zen | Contato
©franciscocasaverde.com Web Design: Andrea Garcia Rodrigues